استانداردهای حسابداری ، تهیه و تدوین شده به وسیله سازمان حسابرسی که دستور العملی برای رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در خصوص تحریر و تنظیم دفاتر و تهیه صورتهای مالی می باشد . از اول سال ۱۳۷۸ و همچنین استانداردهای حسابداری از ۰۱/۰۱/۱۳۸۰ برای کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی لازم الاجرا گردید

و به موجب آن کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مکلف به رعایت دستورالعمل های صادره می باشند و از طرفی همان شرکت ها و اشخاص حقوقی در تحریر و تنظیم دفاتر قانونی خود و تهیه صورتهای مالی مکلف به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی می باشد .
ضمنا به موجب ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی می باشد . حال با توجه به موارد فوق موسسات از طرفی مکلف به رعایت استانداردهای حسابداری و از طرف دیگر ملزم به رعایت مقررات مالیاتی می باشند ، در نتیجه مودیان مالیاتی دچار دوگانگی و بلاتکلیفی شده اند .
به نظر میرسد اولا در تدوین اصول و استانداردهای حسابداری باید قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور نیز مد نظر قرار گیرد .

ثانیا در وضع قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین نیز باید رعایت اصول واستانداردهای حسابداری به عمل آید ، تا با هماهنگی اینمقررات و دستورالعمل ها ، مشکلات شرکت ها واشخاص حقوقی حل شود . متاسفانه بدون اصلاح مقررات مالیاتی در اعلام لازم الاجرابودن استانداردهای حسابداری عجله گردید .

 


موضوعات مرتبط: حسابداری مالی ، حسابرسی ، متفرقه ، حسابداری مالیاتی ، استانداردهای حسابداری

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هشتم تیر 1393 | 12:8 | نویسنده : رضا خوردلی |

هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲۷/۵۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳- و بند (ج) تبصره (۱۹)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

 

الف-نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می گردد:
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تجاوز نکند.
۳-معاملات برزگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
ب- نصاب تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تا زمانی که اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهد بود.
ج- نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال ۱۳۹۳،به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.


موضوعات مرتبط: حسابداری مالی ، متفرقه ، حسابداری مالیاتی ، حسابداری دولتی

تاريخ : شنبه هفتم تیر 1393 | 21:29 | نویسنده : رضا خوردلی |

شناخت‌ اوليه‌

يك‌ عنصر بايد در صورتهاي‌ مالي‌ شناسايي‌ شود اگر:

الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در داراييها يا بدهيهاي‌ مستتر درآن‌ عنصر (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌بر اينكه‌ يك‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد)  وجود داشته‌ باشد،و

ب‌ ـ آن‌ قلم‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ به‌ مبلغ‌ پولي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

 

تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي‌

تغيير در مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ يا بدهي‌ بايد شناسايي‌ شود اگر:

      الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در مبلغ‌ دارايي‌ يا بدهي‌ وجود داشته‌ باشد،و

        ب‌ ـ مبلغ‌ جديد دارايي‌ يا بدهي‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

قطع‌ شناخت‌

ادامه‌ شناخت‌ يك‌ دارايي‌ يا بدهي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ بايد قطع‌ شود اگر شواهد كافي‌ مبني‌بر دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌ براينكه‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) ديگر وجود نداشته‌ باشد.

 


موضوعات مرتبط: حسابداری مالی ، حسابرسی ، کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، استانداردهای حسابداری

تاريخ : شنبه سوم اسفند 1392 | 10:46 | نویسنده : رضا خوردلی |

شناخت‌ در صورتهاي‌ مالي‌

شناخت‌، متضمن‌مشخص‌كردن‌ عنوان‌ و مبلغ‌ پولي‌ يك‌عنصر و احتساب‌ آن‌ مبلغ‌ در جمع‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌.

مراحل‌ شناخت‌

شناخت‌ داراييها و بدهيها در سه‌ مرحله‌ انجام‌ مي‌شود:

الف‌ ـ شناخت‌ اوليه‌ ،  يعني‌ ثبت‌ يك‌ قلم‌ براي‌ اولين‌ بار به‌ منظور انعكاس‌ در صورتهاي‌ مالي‌.

ب‌ ـ تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي‌ ، يعني‌ تغيير مبلغ‌ پولي‌ قلمي‌ كه‌ قبلاً ثبت‌ و شناسايي‌ شده‌ است‌.

ج‌  ـ قطع‌ شناخت‌،   يعني‌ حذف‌ يك‌ قلم‌ قبلاً  شناسايي‌ شده‌ از صورتهاي‌ مالي‌.

 


موضوعات مرتبط: حسابداری مالی ، حسابرسی ، کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، استانداردهای حسابداری

تاريخ : شنبه سوم اسفند 1392 | 10:42 | نویسنده : رضا خوردلی |

فصل پنجم-اموال دولتي

ماده 106  مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد . در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .


موضوعات مرتبط: حسابرسی ، متفرقه ، حسابداری دولتی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه پنجم بهمن 1392 | 10:53 | نویسنده : رضا خوردلی |

فصل سوم- نظارت مالي

ماده 90  اعمال نظارت مالي بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .

تبصره  نظارت عملاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه كل كشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده برنامه و بودجه ميباشد .


موضوعات مرتبط: حسابرسی ، متفرقه ، حسابداری دولتی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه پنجم بهمن 1392 | 10:43 | نویسنده : رضا خوردلی |

فصل دوم  اجراي بودجه

بخش1- درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار

ماده 37  پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صحيح و بموقع درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد .


موضوعات مرتبط: حسابرسی ، متفرقه ، حسابداری دولتی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه پنجم بهمن 1392 | 10:37 | نویسنده : رضا خوردلی |

ماده 1 بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .
ب پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .


موضوعات مرتبط: حسابرسی ، متفرقه ، مقاله ، حسابداری دولتی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه پنجم بهمن 1392 | 10:31 | نویسنده : رضا خوردلی |
فصل اول

طراحی مفهومی و کلان سیستم های جامع حسابداری و مالی

سیستم های جامع و یکپارچه مالی و حسابداری:

به طور کلی حداقل سیستمهای یکپارچه مالی و حسابداری مورد نیاز در اکثر شهرداریهای کشور به شرح ذیل می باشد:

1.       حسابداری

2.        خزانه داری (دریافت و پرداخت )

3.        انبار و حسابداری انبار

4.        دارایی ثابت

5.        حقوق و دستمزد

6.        تدارکات

7.        بودجه و اعتبارات

8.        درآمد

  •     سیستم حسابداری مالی :

تعریف سیستم حسابداری مالی:

حسابداری یک سیستم اطلاعات است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذینفع درون شهرداری مثل مدیران و یا برون شهرداری بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و... ) قرار می گیرد.

 


موضوعات مرتبط: حسابداری مالی ، متفرقه ، حسابداری دولتی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392 | 19:26 | نویسنده : رضا خوردلی |

نکات مهم قبل از ورود به بازار بورس (بخش اول):

1. بررسي موشكافانه بلند مدت از سهام مورد علاقه خود داشته باشيد:

2. مواظب كاهش ارزش سهام مورد علاقه خود باشيد:

3. هرگز تمامي تخم‌مرغ‌ها را در يك سبد نريزيد:

 


موضوعات مرتبط: متفرقه ، مقاله

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392 | 11:56 | نویسنده : رضا خوردلی |